วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

  คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทนาสป้า เอเซีย จำกัด ต่างปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎ์ ยังผลให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดมา

    ในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ดั่ง พระราชหฤทัยปรารถนา มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า แก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐติกาล เทอญ

.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ.

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.